16
16
www.irozhled.cz
INFORMACE O VÝSTAVÁCH VE MĚSTĚ BRNĚ
ČERVENEC 2017
R
o
zh
l
e
d
číslo 17
„JÁ JE NĚKDO JINÝ“
Mezi surrealismem a art brut
výstava v Galerii Katakomby / str. 2–3
Jiří Lopour
TVARY KOUZEL
výstava v Knihovně Jiřího Mahena / str. 8
TRANSFORMATIVNÍ SENSIBILITA
HERVEHO CONSTANTA
výstava v Galerii Katakomby / str. 9
BEST OF ART BRUT
SME TU A JE TU SVET, KTORÝ TVORÍME...
výstava v České spořitelně / str. 67
2
ROZHLED informace o výstavách ve městě Brně
Registrováno pod ev. číslem MK ČR E 21246.
Vydá nakladatelství STYLOS, IČO 68623631,
Nová Ves 71, PSČ 664 91
Hlavní editor: Josef Bubeník, bubenik@irozhled.cz
Marketing: Lenka Moškvanová, moskvanova@irozhled.cz
© STYLOS 2017
www.irozhled.cz – inforozhled@email.cz
Na titulní straně: V. Ryba – Nočniatko
(motiv z plakátu k výstavě: Best of Art Brut)
Nyní můžete navštívit
vybrané výstavy virtuálně!
www.irozhled.cz/virtualne
2 – 3
„JÁ JE NĚKDO JINÝ“
Mezi surrealismem a art brut
(
Josef Janda a Bruno Solařík)
výstava v Galerii Katakomby
4 ATELIÉR KREAT V DUCKBARU
výstava v Duckbaru
4 LENKA TICHÁ – MOZAIKA POCITŮ
výstava v Malé Galerii VÚVEL
5 STROMY A HAVRANI PAVLY DVORSKÉ
(PhDr. Jana Vránová)
výstava v Galerii Otevřená zahrada
6–7 BEST OF ART BRUT / SME TU A JE TU SVET,
KTORÝ TVORÍME...
výstava v prostorách České spořitelny
8 JIŘÍ LOPOUR – TVARY KOUZEL
výstava v prostorách Knihovny Jiřího Mahena
9 TRANSFORMATIVNÍ SENSIBILITA
HERVEHO CONSTANTA
(Kenneth G. Hay)
výstava v Galerii Katakomby
10 LENKA FRIDRICHOVÁ – 33 ANDREÁSKŮ
V DIVADLE NA PROVÁZKU
výstava v Galerii Katakomby
10 JAN PRAŽAN – ZE TMY DAREM
výstava v Malé Galerii VÚVEL
11 JOSEF BUBENÍK – KRYSTALOVÁ APROXIMACE
výstava v Malé Galerii VÚVEL
11 PETRA MALINOVÁ – MEZI POLI PLAVE
výstava v Galerii Katakomby
12 JIŘÍ HORÁK – FOTOGRAFIE
výstava v Malé Galerii VÚVEL
12 MARTIN ZÁLEŠÁK – ZE SKICÁKU
výstava v Malé Galerii VÚVEL
12 LACO GARAJ
výstava v Kavárně Švanda
12 OPEN AIR GALLERY
12 OBŘANSKÝ OBR BRNO 2017
setkání uměleckých kovářů
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVA:
„Já je někdo jiný“
Mezi surrealismem a art brut
OBRAZY KRESBY KOLÁŽE OBJEKTY
Ody Saban, Nositelka štěstí, 1994
X. Adamec
Josef Bubeník
M. Drbohlavo
Petr Dubjak
Jan Gabriel
Ivo Hadraba
Anna Haskel
Karel Havlíček
Stanislav Holas
Anna Holeinová
Ivan Horáček
Bill Howe
Eva Horská
Lucie Hrušková
Bratr J. J.
X. Janíček
Michal Jůza
František Klečka
Marie Kodovská
Jan Kohout
X. Konečný
Josef Kotzian
Jan Krygel
Leonidas Kryvošej
Dana Křížová
Andrew Lass
Mariana Loutocká
Cecilie Marková
Přemysl Martinec
Thomas Mordant
Kateřina Piňosová
J. Raška
Ody Saban
Pavel Staněk
Martin Stejskal
Lucie Straková
Eva Švankmajerová
Jan Švankmajer
Václav Švankmajer
Pavi TAire
Sasha Vlad
B. Vyšeta
Vít Zdrubecký
Anna Zemánková
Železničář
a další
Výstavu připravili:
Josef Janda a Bruno Solařík
(Skupina česko-slovenských surrealistů)
3
Galerie Katakomby
Zelný trh 9, Brno
Já je někdo jiný
Mezi surrealismem a art brut
5. června – 4. července 2017
Zdánlivě paradoxně spojuje výstava do
jednoho celku výtvory autorů výtvar-
ně neškolených a školených, nevzdě-
laných a vzdělaných, nereektujících
a reektujících svou tvorbu a postoje.
Jejich společným rysem je totiž důraz na
ničím neopravovanou a nekultivovanou
intuici, při níž jako by za tvůrce jednal
někdo jiný tedy na samovolnost tvůr-
čího procesu, který se pro autora stává
posedlostí, životně nezbytnou obsesí.
Výstavy se účastní jednak členové
Skupiny česko-slovenských surrealistů
a jejich zahraniční přátelé – a jednak zná-
mější, méně známí i dosud zcela neznámí
představitelé art brut, mediumního umě-
ní, spiritismu apod. Zatímco díla členů
skupiny jsou vesměs nedávného data,
výtvory art brut zahrnují období celého
uplynulého století až do současnosti.
Josef Janda, Bruno Solařík
Art brut se do češtiny zpravidla překlá-
jako umění v původním či surovém
stavu. Z psychologického hlediska jde
nepochybně o určitou formu autoterapie.
Člověk začne, někdy i ke svému velké-
mu překvapení, spontánně tvořit, obse-
sivně puzen jakoby „neznámou silou“.
To, co umělci „vede ruku“, nepřichází z
nějakého onoho světa, ale z jeho vlastní-
ho nevědomí. Palivem tvůrčího procesu
jsou jeho vlastní obsese, perverze, sny,
touhy, ztracené vzpomínky atp. To, co
tuto transformaci umožňuje, je psychic-
ký automatismus. Zde se ovšem součas-
dostáváme do oblasti surrealismu.
Stačí k tomu tužka a papír, jak již dnes
jistě všichni dobře vědí, a v klidu si po-
čkat, co to samo udělá.
Autor těchto řádků dostal před -
kolika lety poněkud poťouchlý nápad.
Vzhledem ke své dlouholeté surrealistic-
praxi je si dobře vědom vzájemných
konotací mezi surrealismem a art brut.
Napadlo ho, že by nebylo od věci vysta-
vit jednou tvorbu z obou těchto oblastí
pohromadě. Je přesvědčen, že ačkoli jde
o díla lidí dobově i intelektuálně často
velmi vzdálených a rozdílných, jejich
společný jmenovatel, jímž je obsesivní
povaha psychického automatismu, za-
ručuje, že se vzájemně nepokoušou, ale
budou se spíše doplňovat.
Josef Janda
Surrealista i autor art brut se poznají
podle toho, že při tvorbě většinou moc
nepřemýšlejí. Přesněji řečeno – neděla-
jí si žádné plány, „o čem“ to bude a jak
to bude vypadat. Prvotní surrealisté se
tomu „nezasahování“ do vnitřních pod-
nětů, s nimiž přichází jakoby „někdo
jiný“, učili od spiritistických médií.
Spiritista Josef Kotzian měl za to, že
jeho ruku vede duch jménem Solferino
– a tímto jménem tedy Kotzian své me-
diumní kresby podepisoval. Vlasta Ko-
dríková se zase podepisovala jménem
Tulák: i ona vnímala vlastní tvorbu
jako cosi tak samovolného, že to snad
ani nemohla stvořit ona sama.
Tématem výstavy je džungle nespou-
tané imaginace bez hranic vytyčova-
ných vzdělaností, světonázorem a roz-
hledem.Na čem záleží, je jen naléhavá
potřeba tvůrčího vyjádření – a nakonec
i výsledný výtvor, který jako by spadl
s nebe. Bruno Solařík
4
LENKA TICHÁ – MOZAIKA POCITŮ
Malá galerie, VÚVeL
Hudcova 70, Brno
Lenka Tichá – Mozaika pocitů
15. srpna – 30. září 2017
Brněnská gračka a pedagožka Len-
ka Tichá o své výstavě říká: „V Ma-
galerii VÚVeL vystavuji poprvé,
i když historie jejího trvání je dlouhá.
Název výstavy souvisí s autorským CD
Evy Černé, pojí nás delší přátelství a spo-
lupráce, navrhla jsem již dříve přebal k je-
jím textům, zhudebněným Jiřím Kubow-
ským. Oba autoři moji výstavu také zahájí.
Práce, které vám představím, budou
opravdu pestrou mozaikou gracké
tvorby i vývoje od studijních let po-
slední výstavy. Rozhodla jsem se v tom-
to komornějším prostoru po dlouhé době
vystavit nejen nální tisky, ale i přípravné
práce a popřípadě i varianty na jedno téma.
Zabývala jsem se hlavně technikami
tisku z hloubky: suchá jehla, lept, akva-
tinta, čárový lept. Později jsem techniky
různě kombinovala s kresbou a expe-
rimentovala jsem jak s technikami tak
materiály a tvary matric/tiskových de-
sek. Postupně jsem se dostala i k počíta-
čové grace a digitální fotograi, která
je nyní důležitou součástí mých grak.“
Brňané to zde dobře znají. Nad bývalou
dělnickou kolonií mezi řekou Svratkou,
Štýřicemi a Bohunicemi se nachází -
rodní přírodní památka Červený kopec.
Lidé sem chodí na výlety, toulají se po
okolí, užívají si klidu a zaslouženého od-
počinku. Při procházce Kamennou čtvrtí
se většinou zastaví i v útulném Duckbaru
v hospůdce jako stvořené pro občerst-
vení, nejrůznější výstavy, autorská čtení,
divadelní představení, příjemné diskuse,
workshopy či hudební produkce. Lidé tu
posedí na dřevěných lavicích, posloucha-
jí, povídají si a obdivují panoráma města
Brna. Obsluha je vždy milá a příjemná…
Kamenná čtvrť od nepaměti láká
umělce a řemeslníky všech možných
profesí, mnozí se tady usadili natrvalo.
Potkáte-li je, můžete s nimi pohovořit,
vyměnit si zkušenosti. Do Kamenky,
jak toto místo důvěrně nazýváme, se
pravidelně vracejí i lidé spříznění s čin-
ností brněnského ateliéru KreAt. V čer-
venci a srpnu 2017 nabídli návštěvní-
kům Duckbaru už poněkolikáté výstavu
prací výtvarníků s mentálním či psy-
chickým postižením. Vystavené obrazy
si lidé mohli zakoupit a podpořit tak
nejen činnost ateliéru, ale i konkrétních
umělců. Tři z autorů Jana Kuklínko-
vá, Pavla Pospíchalová a Pavel Chromý
– se na vernisáži představili osobně.
Ateliér KreAt založila před pěti lety
společnost Kunštát PRO FUTURO.
předtím spolupracovala s podobnými
pracovišti ve Švýcarsku, na Slovensku
a v Belgii. K nální realizaci výrazně
přispěly workshopy v Moravské galerii.
Společnost sídlo na Rudce u Kun-
štátu na Moravě. Pro zdravotně posti-
Mají právo na svou šanci
ATELIÉR KREAT V DUCKBARU
Lenka Tichá – Hvězdárna Stíny
Duckbar
Kamenná čtvrť 10c, Brno
Ateliér KreAt
7. července – 18. srpna 2017
žené občany organizuje různá setkání,
vzdělávací a výchovné programy.
Brněnský ateliér KreAt se zaměřuje na
potenciální výtvarníky z řad osob s men-
tálním nebo psychickým postižením. Po-
máhá jim nalézt stabilní místo pro svou
vlastní výtvarnou seberealizaci. Za asis-
tence profesionálních výtvarníků-animá-
torů mohou v tvůrčím prostředí ateliéru
nerušeně pracovat a postupně rozvíjet svůj
talent. Některá jejich díla jsou velice zají-
mavá, v návštěvnících vyvolávají příjem-
pocity, působí optimisticky. Vyzařuje
z nich dobrá pohoda a pozitivní energie.
Ateliér není součástí prostor, v nichž
hendikepovaní lidé bydlí nebo se učí,
slouží pouze k jejich tvorbě. Postižení
vědí, že zde budou malovat, tvořit, nic víc.
Postupně tak vzniká zvláštní vztah mezi
umělci-profesionály a umělci, kteří se te-
prve rodí vztah vzájemné důvěry a po-
znávání. Každý výtvarník realizuje svou
vlastní uměleckou tvorbu a rozvíjí svůj ta-
lent. Vedoucí ateliéru nejsou ani terapeuti,
ani učitelé. Jsou to umělci, kteří se snaží
vytvářet atmosféru tvůrčího ducha.
Uskutečnění takovéhoto projektu při-
náší i určité potíže a nedůvěru. „Hen-
dikepovaní lidé postupně snižují svou
závislost na vychovatelích, ústavech,
učitelích a rodičích. Stávají se samostat-
nými, nezávisle vyjadřují svůj vlastní -
zor, což je někdy jejich konzervativními
opatrovníky obtížně přijímáno a respek-
továno,“ zdůrazňují lektoři ateliéru. Ne-
důvěru může podporovat i to, že výsled-
ky se dostavují jen velmi pomalu. Najít
cestu k odhalení talentu a jeho rozvoji
často trvá několik let. Ale i tito lidé mají
právo na svou šanci. Jaroslav Bobek
Jana Kuklínková – Eden
Martin Ambros – Jeskynní malba
Pavla Pospíchalová – Vzplanu
5
Tentokrát je výstava, kterou se v GOZ
představuje Pavla Dvorská, důsledně
monotematická, autorka již více než
jedno desetiletí kreslí stromy všude
a často, na místech známých a blíz-
kých, ve svém okolí, při cestách po Mo-
ravě a Čechách, ale i v jiných zemích
a kontinentech. Fascinují ji zejména
stromy, které zde zůstávají jako svědko-
minulosti, jejichž kmeny jsou pozna-
menány časem a jsou spojenys dávnou
historií – proto zde vystavuje soubor
kreseb a grak z Getsemanské zahrady
a ze svatojakubských poutí do Santiaga
de Compostela.
Pavla Dvorská zobrazuje stromy, které
ji zaujaly bohatostí linií tvarů a struktur,
svou monumentalitou a krásou. Je to
STROMY A HAVRANI PAVLY DVORSKÉ
Galerie Otevřená zahrada,
Údolní 33, Brno
Pavla Dvorská Stromy a havrani
15. května 8. září 2017
téma, s nímž se setkáváme nejen v růz-
ných kategoriích a historických etapách
výtvarného umění, ale i v literatuře.
Strom často význam symbolu,
jsou s ním spojeny báje a pověsti, legen-
dy a mýty – je součástí našeho dědictví
po předcích. Stromy mívají svůj vlast-
příběh, spojený s životy těch, kteří
s ním spoluprožívali nejrůznější udá-
losti. Vztah stromu a člověka bývá -
kdy velmi hluboký, strom není vnímán
jen jako určitý druh vegetace, ale jsou
s ním spojovány osobní prožitky, situa-
ce, které se nám vryly do paměti. Mohli
bychom připomenout památné stromy,
jejichž existence evokuje a připomíná
historické události i nejrůznější peripe-
tie lidských osudů. Některé z nich také
upoutaly autorčinu pozornost a jsou ve
výstavním souboru zastoupeny.
Pro Pavlu Dvorskou znamenají stro-
my stálou, a jak se v současné době
jeví zatím nevyčerpatelnou inspiraci.
V grakách – linorytech, litograích,
leptech a sítotiscích, které vznikají -
sledně podle kresebných náčrtů nebo
denitivních detailních kreseb, pak
převádí reálný záznam do jiné výtvarné
podoby prostřednictvím stylizovaných
nebo redukovaných kontur a struktur,
sledujících charakteristickou tvarovou
skladbu stromu. Součástí výstavní ko-
lekce je i série ilustrací k básni Havran
Edgara Allana Poea, která svým pojetím
se stromy přímo koresponduje.
PhDr. Jana Vránová
6
Výstava Best of Art Brut predstavuje 30 slovenských auto-
rov, ktorých práce kurátori vybrali pre prezentáciu v komor-
nom priestore Galérie Čin Čin. Výber nebol jednoduchý,
keďže veľa diel výtvarnú kvalitu a potenciál, čo sa na-
koniec ukázalo na výstave „Art brut na Slovensku“ ktorá sa
v septembri 2013 uskutočnila v Galérii 19 a ktorá predstavi-
la túto tvorbu komplexnejšie a vo väčšom rozsahu.
Art brut je výtvarný prejav, ktorý je úzko spätý s osudom
svojich tvorcov. Autori nie profesionálni výtvarníci, to
ľudia s psychickými problémami, či duševnou poruchou. Spo-
ločnosť často stigmatizuje ľudí, ktorí trpia mentálnym ochore-
ním, bez toho, aby sme si uvedomili, aký majú bohatý vnútor-
život a koľko iných talentov a kreativity sa v nich skýva.
Cieľom výstavy je verejná prezentácia diel, ktoré vznikli
v rámci arteterapeutického ateliéru: Galérie Nezábudka pri
Lige za duševné zdravie, v domácím prostredí a v iných o.z.
Časť prezentovaných prác pochádza zo súkromných zbie-
rok. Ako hovorí podtitul výstavy: „Sme tu a je tu svet, ktorý
tvoríme“, autori podávajú úprimnú, autentickú výpoveď o
sebe a svojom vlastnom svete. Táto výpoveď nie je zaťažená
žiadnymi profesionálnymi kritériami a vychádza z ich vlast-
ných pohnútok a túžby vyjadriť sa.
BEST OF ART BRUT / SME TU A JE TU SVET, KTORÝ TVORÍME...
V prostorách České spořitelny na Jánské ulici v Brně byla dne 11. července 2017 zrealizována další výstava,
která je výsledkem úzké spolupráce lidí z okruhů kolem atelierů KreAt a slovenské Nezabudky. Tato výstava je
přenesena z bratislavské galerie Čin čin (viz níže) do Brna. Výstava zde bude k vidění do 11. září 2017.
Okrem prezentácie výtvarných diel budú v rámci výsta-
vy prebiehať rôzne sprievodné aktivity, /viď príloha/ ktorý-
mi chceme prispieť k lepšej informovanosti a odbúravaniu
predsudkov o ľuďoch s duševnými ochoreniami. Na otvore-
výstavy Ľ. Feldek a J. Fabuš predstavia zborník s poéziou
a prózou niektorých vystavujúcich autorov.
Kurátori: Vladimír Kordoš, Ján Šuba
Trvanie výstavy: 10. 5. – 26. 5. 2017
Galéria Čin Čin, Podjavorinskej 4/a, Bratislava
www.galeriacincin.sk
O autorech konceptu výstavy:
Vladimír Kordoš člen výtvarnej skupiny A-R, dlhoročný
pedagóg na ŠUV J. Vydru v Bratislave, od r. 2003 pôsobí
ako výtvarný lektor v ateliéri Nezábudka pri Lige za dušev-
né zdravie
Ján Šuba pediater a detský psychiater, predseda o.z. Du-
ševné zdravie detí, primár Kliniky detskej psychiatrie
Dušan Nágel ilustrátor, výtvarník a pedagóg na ZUŠ Ex-
nárova 6 v Bratislave, od r. 2008 pôsobí ako výtvarný lek-
tor v ateliéri Nezábudka pri Lige za duševné zdravie
7
Výtvarný workshop
handicapovaných umělců kulturní program
Brněnský ateliér KreAt a bratislavská Nezábudka se přátelí a spo-
lupracují již několik let. Je to spojení přirozené, oba ateliéry se za-
měřují na art brut a pracují s mentálně a psychicky handicapovaný-
mi umělci. Brno a Bratislava jsou partnerská města, geogracky to
k sobě nemají daleko a lidsky ještě blíže. Každoročním vyvrcho-
lením spolupráce bývá společný týdenní workshop. Letos se usku-
teční z části v Brně a z části v Dolních Kounicích. Toto intenzivní
setkání pokaždé provázejí doprovodné kulturní akce pro účastníky,
ale zejména pro veřejnost. Tím chtějí ateliéry získat pozornost spo-
lečnosti, upozornit na svou činnost a existenci a na svět postiže-
ných vůbec. Letos program nabízí malování pro veřejnost, koncert
barokní hudby (violoncello, Dolní Kounice), tematické přednášky
s besedou, projekce dokumentárních lmů a recitál slovenského
básníka Lubomíra Feldeka, který má s Nezábudkou úzký vztah.
Akce v Dolních Kounicích proběhnou v úterý a ve středu
(29. – 30. srpna) v areálu kláštera Rosa coeli či jeho okolí. V Brně
se přednášky, lmové projekce a zakončení workshopu s prezentací
výsledků uskuteční v Moravské galerii v pátek 1. září. Den předtím,
ve čtvrtek 31. srpna, dojde ke společenskému setkání a komento-
vané prohlídce výstavy v budově České spořitelny na Jánské ulici.
Součástí programu bude uvedení dvou vydání knih s básní Havran
E. A. Poea. Je to literární dílo, k němuž se KreAt ve svých edičních
počinech ilustračně stále vrací. Představené desetijazyčné vydání
výtvarně doprovodil Peter Dunaj-Spily z okruhu Nezábudky. Svou
bibliolii uvede také Pavla Dvorská, která je již několik let odbor-
nou lektorkou ateliéru KreAt. Akce vyvrcholí večerem poezie, kdy
své překlady Havrana přednesou Lubomír Feldek a Ivan Petlan.
Galerie České spořitelny Brno, Jánská 10
Otevřeno: po-pá 9:00-18:00
Název výstavy: Best of Art Brut
Sme tu a je tu svet, ktorý tvoríme...
Kurátoři: Vladimír Kordoš, Ján Šuba
Otevření – vernisáž: úterý 11. července 2017 v 18:00
Trvání výstavy: 11. 7. – 11. 9. 2017
Vladimír Kordoš a Soňa Sadílková
E. A. Poe – Havran (ilustrace):
Peter Dunaj-Spily (nahoře)
Pavla Dvorská (dole)
8
JIŘÍ LOPOUR – TVARY KOUZEL
Knihovna Jiřího Mahena, pobočka
Brno-Žabovřesky, Mozolky 52, Brno
Jiří Lopour Tvary kouzel
1. – 28. února 2017
Jiří Lopour (nahoře) a hráč na klávesy
Richard Reiprich
Vzácným okamžikem každé tvorby je
moment, kdy z nicoty na prázdné plo-
še vzniká tvar modikovaný barvami
a liniemi, kdy tento tvar získává kontury
a toto vše tvoří obsah čili myšlenku.
Autor se stává demiurgem vládnoucím
nad světem vlastní tvorby, stává se -
nem myšlenkového světa, který stvořil.
Neboť, nemá-li artefakt nosnou ideu,
není ničím. Jenom obsah dává umě-
leckému dílu přesah a to stává se ně-
čím. Forma, byť je prvotní pro vnímání
a přijetí díla, bez obsahu není nic.
Forma enkaustické malby, kterou
Jiří Lopour v poslední době pro svoji
tvorbu používá, je technika sice prasta-
(„již staří Římané...“), avšak vždy
živořila na okraji zájmu ostatních -
tvarných technik. I přesto, že současné
technologie umožnily rozvoj a snažší
přístup k enkaustice (voskové malbě),
u většiny autorů (zvláště pak autorek),
nepřekročila rámec abstraktního „im-
presionismu“ či vizualizování reality.
Lopourovy enkaustiky míří přímo
do středu transformace, vytvářejí kraji-
ny lidského podvědomí, kde se snovost
a racionalita vzájemně nepopírají a stře-
távají se v souzuku s nekonečnem (má-li
tento termín v lidském chápání vůbec
nějaký smysluplný obsah). Podoben
čaroději Gandalfovi s kouzelnou holí
zapřádá diváka do tvarů kouzel a nechá-
jej nahlédnouti skrz okno vnímání
do světů paralelních. Neboť je nemož-
do paralelních světů vstoupit, avšak
pohlédnout do nich prostřednictvím
obrázků Jiřího Lopoura, to bezpochyby
možné je. On sám však nepovažuje -
sledky této činnosti za konečné: pracuje
dále s fragmenty svých obrazů, vytváří
zrcadlové protiklady těchto fragmentů
a formou jednoduchých koláží je sesta-
vuje do větších celků. Tímto Jiří Lopour
posunul okrajovou techniku enkaustiky
mezi nejvyšší patra výtvarného umění
a ačkoli nebyly na výstavě „Tvary kou-
zel“ tyto další výstupy představeny, lač-
divák je jistě někdy v budoucnu na
některé z dalších Lopourových výstav
určitě brzy uvidí. -jb-
9
Galerie Katakomby
Zelný trh 9, Brno
Herve Constant – ABRACADABRA: Threads
4. března – 7. dubna 2017
TRANSFORMATIVNÍ SENSIBILITA HERVEHO CONSTANTA
Hervé Constant je básnickým malířem. Stejně jako poezie
v Baudelairově textu, jeho obrazy naplňuje proměnlivá for-
ma nepovšimnutých křehkých věcí z našich životů.
Probuzení, rozvrh dne, putování městem, obírání se sto
a jednou věcí nás obklopující, propojení s našimi spoluobča-
ny, přáteli, rodinou to vše laděné do širších geopolitických
kontextů, jež tvoří pozadí našich životů a nad nimiž máme jen
malou kontrolu. Každý z nás přichází na vlastní způsob per-
sonalizace (zosobňování) a proplouvání plynutím našich dnů.
Pro některé z nás je to, možná sdostatek pro – přežívání.
Mysl sladěná s poezií shledává zázračnost ve všednosti.
Ti, kteří jsou oslepeni nebo rozptylováni hmotným světem
se mohou rozhodnout, že nebudou věnovat své myšlenky
básnickému snění, nebo mohou zpochybnit jeho účelovost
a platnost. Ale poetický duch snivosti byl často kříšen
literáty, přinejmenším od sedmnáctého století.
Mimo okruh Zenu, zjišťujeme, že (dle vyjádření, nejen
hnutí imaginistů v anglo-americké poezii počátku 20. století)
i metafyzický italský poeta Salvatore Quasimodo, oceněný
Nobelovou cenou za literaturu, ve svém „Smutku nezná-
mých věcí“, míní že meditování o nepoznatelnosti jsme
nuceni ve svých životech neustále čelit, setrvale s ním kon-
frontováni a rozněcováni k soucítění, obdobně jako o tom
uvažuje i Eliott ve svých Třech předehrách.
Citlivost básníka-malíře je naladěna právě na tyto momenty
a křehkosti. A z tohoto vědomí je inspirována k myšlence za-
pouzdřující ji ve formě. Otlučený kufr, veskrze pozemský při
téměř každé cestě, si přesto zaslouží naši pozornost. Pojďme
se zastavit a přemýšlet o tom jeho nesčetné cesty, služby, jež
prokázal svému majiteli, povinen obsáhnout a dopravit pou-
hou přehršel pozemského majetku na nějaké cestě; synekdo-
cha (pars pro toto) pro extenzi domácnosti – zapouzdřuje do-
mov a přemísťuje jej do nějakého cizího vzdáleného místa.
Metafora pro toulavý duch básníka a pomíjejícnosti života
v jeho všední pozemskosti ji umožňuje zastupovat. Každý,
jedno zda uprchlík či výletník, jejím prostřednictvím vyjadřuje
své touhy a obavy na cestě neznámem, kterou má před sebou.
Pro cizí pohled rozsah prací Hervého Constanta se může
jevit zarážející: portréty, tarotové karty, šachovnice, vi-
dea o vězních a rukojmích, obrazy kinetických soch jiných
umělců, pohybující se ve větru; prchavá zář pálícího plamene
svíčky, tvořící hry jeskyněmi světel a stínů; fotograe uměl-
cových rukou, přehrávajících balet o vzájemných vztazích;
obrazy japonských kamenných soch hlav a roztroušených
papírků modlitebních pásků (japonsky omikuji). Po krát-
kém působení nás jejich společné zick-zack uzlíky vedou
k překrývání témat. Pojem transformace se objevuje opako-
vaně – jedna forma se vynořuje z jiné, nápad vede k dalšímu
nápadu: jedna věc se stane opět jinou, ale samozřejmě vždy
zobrazenou. Po celou dobu je to magická transformační síla
básníka-umělce, která je oslavována, vždyť i dle starých Řeků
výraz „poema“ znamenal „něco udělati“: artefakt postavený
na zručnosti a citlivosti, v průběhu času, s použitím materiálu
z jazyka a struktury gramatiky i analytiky veršů.
V naší době malíř Braque pozoroval, že když píše básník,
„vlaštovka krájí oblohu“, on pak napodobuje všezahrnující
ptačí let metaforickým gestem. Stejně tak i malíř: tahy štětce,
těžkými a neprůhlednými, což nikdy nezapomeňme, že jsou
prostředkovány nátěrovou hmotou a hmotou, básnivě zastou-
penou nervním chvěním proužků papíru v japonské svatyni.
Dopisy zaklínadla, soustavně opakovaná v barvě, vykres-
lená kouzlením s materiály, predenována trojúhelníkovými
tvary plátna. Opětovné zdůrazňování obrazových forem od-
ráží i metamorfózy verbálního opakování kouzel a magic-
kých transformací, jež probíhají před našima očima.
Je to právě tato poetická transformace, která charakteri-
zuje Constantovo dílo, soustředěné kolem práce hledače, jež
umělce motivuje a jejíž spoluobjevování pozvedá diváka
z niveau všednodenní banality.
Kenneth G. Hay, Larroque, jižní Francie, 2017
(do češtiny volně přeložil Jiří Havlíček)
Vlevo nahoře: doc. PhDr. Jiří Havlíček Zahajuje výstavu
Vpravo nahoře: autor Herve Constant
10
LENKA FRIDRICHOVÁ – 33 ANDREÁSKŮ V DIVADLE NA PROVÁZKU
Galerie Katakomby
Zelný trh 9, Brno
Lenka Fridrichová
33 Andreásků v divadle Na provázku
6. ledna – 28. února 2017
Veskrze undergroundová výstava se
uskutečnila ve sklepních prostorech
Galerie Katakomby. Šestařicetiletá -
tvarnice Lenka Fridrichová (na snímku
vpravo) zde představila své démonické
malby a kresby z poslední doby. Stí-
ny, které pronikají do jejího vědomí,
vyplouvají skrz obrazy a promlouvají
k divákovi; její tvorba je autentická,
ryzí a oproštěná od laciného estetismu.
JAN PRAŽAN – ZE TMY DAREM
Kresby na papíře, vystavené v Malé galerii VÚVeL, navazují
na skici, které vznikaly v roce 2015 jako přípravné kresby
k velkoformátové realizaci v galerii Na shledanou ve Volyni.
Vzniklá kresba na zeď v prostoru volyňské galerie, která se
nachází přímo uprostřed hřbitova Malsička a byla původně
obřadní síní, místem posledního rozloučení, místem odcho-
du na druhý břeh, vyšla ze skici bájného ptáka Fénixe. Ten je
symbolickým zobrazením koloběhu života, obrazem zaniká-
ní a opětovného povstání z popela. Malba na zdi komuniko-
vala se sochami Habimy Fuchs, umělkyně-poutnice, a stala se
součástí ideového konceptu Jiřího Zemánka, původně kunst-
historika, nyní spíše spirituálně enviromentálního myslitele.
Ten výstavu ve volyňské galerii nazval Překročení prahu a jak
z názvu vyplývá idea výstavy se vztahovala právě k momen-
tu přechodu na druhý břeh a jeho odrazu, obrazu, zachycení
formou umělecké reexe.
„Ve své realizaci jsem reektoval právě moment rozhraní,
překročení a zachycení vizí s ním spojených. Snažil jsem se
zaznamenat a předat dál moment, kdy se zjevují informace
a duchovní matrix dalších paralelních duchovních světů. Vý-
tvarná forma kreseb mně zaujala natolik, že jsem se k nim
několikrát vracel a vracet nadále budu. To dokládají kresby
zde v Malé galerii. Představený cyklus kreseb, vizí, přichází
ze tmy. Ze tmy ztišeného vědomí, myšlení, které předává pro-
stor a vládu duchovní ,božské‘ esenci. Skrze přeladění se na
spirituální a astrální frekvenci přichází obrazy a symboly ne-
soucí poselství. Poselství přímo ze Zdroje hovořící o univer-
su, Bohu a úloze lidské bytosti v něm. Uvědomuji si, že skrze
vize přijímám takto dar, velké požehnání, dar ze Tmy, dar od
Světla, dar díky kterému dýchám, žiji a vztahuji se ke svým
bližním. Děkuji za tento Dar a věřím, že jej prostřednictvím
výstavy zakusíte i vy,“ zve nás na výstavu autor.
Jan Pražan
Ze Tmy darem ...
Malá galerie, VÚVeL
Hudcova 70, Brno
Jan Pražan – Ze Tmy darem
15. května – 30. června 2017
11
Stopy Krystalického vědomí (můžeme
také říci poznání, moudrosti) jsou
vlastně záznamy krystalické paměti,
otisky krystalických vzpomínek. Vše je
zakódováno v krystalu. Skutečné pod-
staty krystalového vědomí se můžeme
dobrat jen prostřednictvím destrukce
prvotní materie krystalové hmoty. Sepa-
rací dospějeme k poznání, které bude
zároveň mementem, znamením, že na
zlomu krystalové hmoty nemůžeme po-
jmout více než jen fragmenty jasu. Frag-
menty krystalového jasu.
Krystalový jas je vize. Šlo by říci, že je
to jasná, čistá, téměř krystalická vize. Je
to vize obrazu vetknutého přímo do zdi.
Omítka přerušená jakousi nebarokní
abstrahovanou kartuší přechází do skla
a za ním jsou krystalově zářící objekty,
hologramy jasu zachycené do fragmen-
tu krystalu, umístěného ve zdi, za zdí. Je
to vize obrazu, který je podoben spíše
akváriu, v němž spolu žijí skutky minulé,
přítomné i ty budoucí. Je to vize nezo-
brazitelná (přesto se pokouším o její zo-
brazení), vize nezachytitelná, vize výz-
vy. Výzva uchopení neuchopitelného,
pojmenování těžko pojmenovatelného.
A tomu všemu dominuje modrozelená,
tyrkysová barva. Jasná, zářící, apo-
diktická. Vize zítřka. Z temnoty se
rodí světlo, světlo denuje temnotu.
A tam někde, mezi světlem poznání
a temnotou neuchopitelna, se rodí
pravda krystalového jasu. Tyrkysová
pravda krystalového jasu. Dělení hmo-
JOSEF BUBENÍK – KRYSTALOVÁ APROXIMACE
ty na živou a neživou je neudržitelné
z hlediska teze, že „život je zakódován
v základní výbavě struktury hmoty“.
Sestavíme-li řadu aspektů z libovolně
zvolených fragmentů hmoty podle hier-
archií pokaždé jinak zvolených důkazů,
zjistíme, že při troše kombinování
a přemýšlení vždy do sebe zapadají.
Jakýkoliv řez vrstvou prostoru při zacho-
vání patřičné velikosti dříve či později
osvětlí fraktální zákonitosti hmoty
našeho prostoru, našeho vesmíru.
(Text autora z katalogu – kceno)
Malá galerie, VÚVeL
Hudcova 70, Brno
Josef Bubeník – Krystalová aproximace
3. ledna – 15. února 2017
„Fragmenty krajiny zachycené jílem, popelem, pigmentem, či
gratem. Materiál, který z krajiny vzešel, stal se médiem a pro-
mlouvá dále, zachycujíc její křehké okamžiky. Rytmy kmenů
stromů, měnící se oblaka, chuchvalce trav, struktury polí, hladiny
vod, paprsky zachycené v mlze... Malba je interpretací. Cílem
není zamlžovat, nýbrž hledat skryté, odkrývat zamlžené. Je zde
PETRA MALINOVÁ — MEZI POLI PLAVE
Galerie Katakomby
Zelný trh 9, Brno
Petra Malinová –
Mezi poli plave
13. dubna – 6. května 2017
nechaný prostor pro diváka, skulina, do níž může vklouznout,
aby se mohl nechat unášet...,“ říká kurátorka Petra Příkazská.
Nahoře: Obraz Petry Malinové malovaný jílem
Vlevo: Petr Pokorný, Petr Poly Pálenský, Petra Příkazská a autor-
ka Petra Malinová
Malá galerie, VÚVeL
Hudcova 70, Brno
Jiří Horák – Fotograe
1. dubna – 14. května 2017
Brněnský fotograf Jiří Horák přišel
před lety v Hodoníně na svět vybaven
vzácným darem, který později v průbě-
hu let přivedl k dokonalosti: uměním
být v pravý čas na správném místě,
schopností pozorovat a „krást“ měni-
vému světu okamžiky, které se vynoří
a zase zmizí v proudu času pro větši-
nu z nás nepovšimnuty. Jako drobné ka-
pičky vedle vodopádu, které se na oka-
mžik duhově zatřpytí, aby se hned zase
staly součástí nekonečného proudu, tak
zase zapadají ty tisíce střípků drobných
příběhů a příhod kolem nás, navždy
v propadlišti času.
Kdo by nepocítil chápavou sympatii
a dojem důvěrné známosti při pohledu
na jeho „obyčejné lidi“, kteří se v atmo-
sféře lidové slavnosti a se sklenič-
kou vína v ruce povznesli na pár
hodin nad klopotu svého každodenního
života? Či stesk při pohledu na bujaré
mladíky s rozpěněnou krví, přiléva-
jící do ještě ohnivé jihomoravské?
Ani na jediném snímku ze strážnic-
kých slavností není jeviště s hudebníky
a tanečními skupinami. To přenechá-
vá jiným fotografům – Horákovi jde
o zachycení atmosféry folkloristického
festivalu. Tato snaha je součástí
jednoho z jeho dlouhodobějších pro-
jektů, jimiž se hlásí k zemi a regionu,
jejichž příslušníkem se být cítí.
Ladislav Plch
JIŘÍ HORÁK – FOTOGRAFIE
Martin Zálešák zde vystavuje své práce
z náčrtníků. Zaznamenává delší časové
období, ve kterém ověřoval své tvůrčí
záměry, jež posléze realizoval či nereali-
zoval ve nálních technikách na plátně,
papíru, či nástěnné malbě. K vidění jsou
také gurální studie postav a kolekce
časosběrných skic z rodinných návštěv
a oslav. Autor uspěl se svými pracemi
na mezinárodních soutěžích v médiu
kresby. Výstava i v tomto skromném
prostoru stojí za shlédnutí.
Zdeněk Zemánek
MARTIN ZÁLEŠÁK – ZE SKICÁKU
Malá galerie, VÚVeL
Hudcova 70, Brno
Martin Zálešák – Ze skicáku
3. července – 15. srpna 2017
Denisovy sady: 15/7, 30/7, 13/8, 27/8
Začátek vždy v 15 hodin, plánované
ukončení kolem 19. hodiny. Za ne-
přízně počasí se akce ruší.
Zahájení: 30. června 2017 v 18 hod.
Kavárna Švanda, Pasáž Alfa, Brno