Smalty
Alexandry Horo
Srdce z vosku
na Provázku
Hysterická kampaň před první všelido-
vou volbou prezidenta republiky skonči-
la, výsledek je znám a nyní čekají společ-
nost již jen „prkotiny“, jakými jsou např.
rušení Ministerstva kultury, respektive
jeho včlenění do administrativy Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.
To zase pro změnu připravuje nějakou
skrytou formu placení školného, dále se
chystá vyvádění peněz z důchodových
účtů na účty privátní a předávání mili-
ardových majetků církvím v zemi, která
je z 80% ateistickou. Inu, každý chemik
přeci ví, že když nalejeme sloučeninu X
ke sloučenině Y, vyvoláme chemickou
reakci, jejíž výsledky můžeme očekávat,
použijeme-li přesná a ověřená množství
daných látek. A když takový chemik
spravuje státní pokladnu, to teprve může
nastat ta pravá reakce.
SLOUPEK
Výstavní subjekty v tomto čísle:
Galerie Katakomby
CED, p. o., Zelný trh 9, Brno
www.galerie-katakomby.cz
Galerie Provázek
Zelný trh 9, Brno
www.provazek.cz
Galerie HaDivadla
Poštovská 8D, Alfa pasáž, Brno
www.hadivadlo.cz
Galerie Třináctka
Pánská 13, Brno
www.trinactkabrno.cz
Dům pánů z Lipé
Náměstí Svobody 17, Brno
www.dpl.cz
Hravý bar
Václavská 6, Brno
www.stolnitenisbrno.cz
Srdce ze zbytků svíček, coby pocty zesnu-
mu prezidentu Havlovi, bylo před vánocemi
vystaveno v Divadle Husa na provázku.
(pokračování na straně 2)
Smaltované závěsné obrazy akademické
malířky Alexandry Horové jsou k vidění
v galerii Provázek až do března.
(pokračování na straně 2)
4
Činnost CED se uskutečňuje za finanční podpory MK ČR. Statutární město Brno finančně podporuje Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci.
Toto číslo vyšlo
30. ledna 2013
R
o
zh
l
e
d
Informace o výstavách ve městě Brně,
které se uskutečnily či právě probíhají.
Vydává nakladatelství STYLOS
ve spolupráci s CED, p. o.
www.irozhled.cz
WOLF: TADY A T
„Tady a teď“ je název výstavy, kterou zaha-
jujeme tady a teď v galerii HaDivadla. Tady
a teď představujeme Jana Wolfa a jeho
obrazy a objekty vzniklé v posledních
několika letech, tady a teď probíhá verni-
sáž (na obrázku nahoře), tady a teď se pro-
jevuje absolutno prostřednictvím umění.
pokračování na zadní straně
Miroslava Maixner & Elisabeth-Marie Matýško
v Katakombách
Od prosince do ledna pro-
bíhá v galerii Katakomby
výstava obrazů a kreseb
Miroslavy Maixner a Elisa-
beth-Marie Matýškové (na
obrázku vlevo pohled do
instalace). Hned po skonče-
této bude následovat dal-
ší, a to v Domě pánů z Lipé
na nám. Svobody.
(pokračování na straně 3)
Obrazy Jiřího Lopoura odhalující pátou
dimenzi naší reality byly vystaveny v Hra-
vém baru – více na straně 3.
Vlevo: Smaltovaný obraz Alexandry Horové
Bez názvu
Vpravo: Smaltovaný obraz Alexandry
Horové – Polibek
Srdce pro Václava Havla autorů Lukáše
Gavlovského a Romana Švejdy bylo vysta-
veno na Alžbětinské scéně Divadla Husa
na provázku u příležitosti 1. výročí úmr-
Václava Havla. Je vyrobené z vosku ze
zbytků svíček, které nosili lidé spontánně
k pietním místům po celé republice vloni
jako vyjádření svého vztahu zesnulému
presidentovi. Spontánnost, jakou velká část
národa projevila se smrtí Václava Havla,
vrátila na pár dnů celou naši zemi do lis-
topadových a prosincových dní roku 1989,
do vzpomínek nesentimentálních a živých,
kdy ani pompéznost státního pohřbu orga-
nizovaného z nejvyšších míst nic nezmě-
nila na upřímnosti prožívaného smutku.
2
V prosinci 2012, v den výročí, proběhlo
v Divadle Husa na provázku odhalení srd-
ce spojené s divadelní performancí v režii
uměleckého šéfa Vladimíra Morávka. Srd-
ce z vosku si mohou zájemci prohlédnout
do měsíce března. Alžbětinská scéna je
přístupná v podělí pátek od 15.00 do
18.00, v neděli od 9.30 do 18.00, v sobotu
je uzavřena.
Alžbětinská scéna
Divadla Husa na provázku
Lukáš Gavlovský, Roman Švejda
Srdce pro Václava Havla
Odhalení 17. prosince 2012
Instalace potrvá do 31. března 2013
V galerii Provázek probíhá od začátku ledna
do začátku března výstava smaltů akade-
mické malířky Alexandry Horové. Techni-
ka smaltu je charakteristická živostí barev-
ných odstínů, které neblednou a neztrácejí
se, jsou trvanlivější než leckterá barva. K
tvorbě smaltovaných obrazů však nestačí
ROZHLED
Alexandra Horová – Smalty
Galerie Provázek
Alexandra Horová – Smalty
7. ledna – 1. března 2013
mít ateliér, k tomu je potřeba celá smaltov-
na. Tematicky se smalty Alexandry Horo-
na výstavě týkají jednak věcí běžných,
člověka obklopujících, jako je jeho prádlo
či předměty z interiéru – tedy věci člověku
nejbližší nejen fyzicky, ale i emocionálně.
Kromě toho jsou zde námětově zastou-
peny i siluety portrétů a postav, rovněž
v jakýchsi intimních polohách.
Mimo smaltované obrazy se zabývá také
šperkařskou činností, má za sebou řadu
samostatných i kolektivních výstav a účast
na řadě sympozií nejen šperkařských, ale
zabývajících se i výše zmiňovaným smal-
tem.
Srdce z vosku na Provázku
Dvě výstavy ve Třináctce:
Pavel Herman
Galerie Třináctka
Pavel Herman – Obrazy
Radka Filipová – Obrazy
10. ledna 2013 – 9. února 2013
Radka Filipo
Výtvarník, ale také hudebník a zpěvák,
frontman kapely Metalurg vystavuje své
olejomalby v galerii Třináctka.
Inspirace vlastními žitky: Pijáci (2013),
Poselst o konci světa (2012), U doktora
(2013), to je hlavní tématické vymezení smal-
tovaných obra Radky Filipo, které jsou
vystaveny v galerii ináctka. „Radka Filipo-
se edstavuje jako ulky s výrazm
,smaltovam‘ rukopisem, jehož specifikum
tk v mnohovrstevnatém, trojrozměrm a
rně pitoreskm cní světa.“ (in: Kate-
řina Lahodo Umě smaltu Radky Filipo-
, www.kulturissimo.cz)
3
ROZHLED
ROZHLED
vydává nakladatelství STYLOS
ve spolupráci s Centrem experimentálního
divadla, p. o.; hlavní editor: Josef Bubeník.
Ředitel CED: prof. Petr Oslzlý; manažer
Projektu CED: Ondřej Navrátil; foto: Archiv
CED, Kateřina Dubovcová a Jan F. Pavlíček;
© STYLOS a CED, p. o., 2013
Kontakt: inforozhled@email.cz
Jiří Lopour – Odhalení páté dimenze
Již druhá výstava se odehrála ve zcela spe-
cifické výstavní prostoře v Hravém baru,
jež je součástí ping-pongové herny na ulici
Václavská v Brně, v areálu bývalé Vlněny
nedaleko Mendlova náměstí. Tentokráte
to byla ucelená série vícedimenzionálních
kreseb (foto uprostřed) Jiřího Lopoura,
které dominovaly jednak kresba v životní
velikosti (Životní dílo foto zcela vpravo)
a jednak výtvarné uchopení páté dimenze
(foto nahoře). Sám autor ke svým kresbám
řekl (kráceno):
Pečlivým rozborem za letu mnou standard-
vídaných světelných barevných obrazců
jsem došel k dogmatu, že se jedná o časo-
prostorové stopy Života, které jsou uchová-
vány ve fotonech jako v kapsách. Po roz-
šíření vnímání (v posledních dnech mám
pocit, že nemusím jíst, prána za dveřmi?)
je skryté odhaleno. Jako zářný příklad mi
posloužil můj obyčejný froté ručník, na němž
jsou obrazce dobře patrné, neboť se do něj
často utírám. A ono 3Deizování obrázků je
jen skládání vrstev fotonů na sebe a jejich
zprůhlednění. (...) V noci se mi zdál podiv-
ný sen. Ležel jsem na nějakém lůžku na
kolečkách v jakési vyšetřovně, doktor, který
se podobal jednomu fotbalistovi z 80. let,
mi něco fixem čmáral po břiše a v místnos-
ti zalité světlem jsem po levé straně viděl
ležet na jiném lůžku postavu, kterou někdo
zakryl mým Životním dílem a skrz ni ji dva
velcí trpaslíci rozřezávali podélně skalpe-
lem. Když jsem odsud odcházel, dořezali a
jedna polovina se odloupla jak rozpůlený
kokos. Nedělejte mi tu bordel, kluci! povídá
pan doktor a na se otáčí se slovy: No
vidíte, ani to nebolelo!
Hravý bar
Jiří Lopour – Odhalení páté dimenze
16. listopadu 2012 – 30. ledna 2013
Na této výstavě nenajdete víceúrovňové
výpovědi o otázkách, které trápí lidstvo...
ani minimalismus v jakémkoli módním
odstínu. Ptáte se, kdo to tu vystavuje a co
vlastně? Dvě rozdílná přijímení ve skuteč-
nosti presentují jednu krev matku Miro-
slavu Maixner a dceru Elisabeth-Marii
Galerie Katakomby
Miroslava Maixner – No. 005
Elisabeth-Marie Matýšková„První“
6. 12. 2012 – 27. 1. 2013
Dům pánů z Lipé
Miroslava Maixner – No. 006
Elisabeth-Marie MatýškováLidé
v mých obrazech
1. 2. 2013 – 28. 2. 2013
Matýškovou. Témata jejich
obrazů a grafik jsou velmi
prostá – Miroslava Maixner
se věnuje téměř výhradně
figurálním námětům a dnes
12 letá Elisabeth do svého
zorného pole zabírá i zvířa-
ta, krajinky a zátiší. Nejvý-
raznějším společným aspek-
tem jejich práce je tvorba
podle živého modelu, a to
v přirozených nenaaranžo-
vaných situacích. Prvotní
pohnutkou pro jejich tvorbu
je tedy pokus vyjádřit svůj
názor, zapsat emoci barva-
mi a linkou co nejpravdi-
věji a současně s ohledem
na diváka jedním z pod-
statných rysů jejich práce je
sdělnost. se vzorem
pro jejich díla stanou přá-
telé, rodina, jablko na stole,
krajina, nebo foto divokého
zvířete...a zvolí jako
výtvarný prostředek akryl,
suchý nebo voskový pastel, tužku, komixo-
fix anebo akvarel, výsledkem je jejich
bezprostřední názor na dané téma. Přijďte
ochutnat z jejich šálku čaje...třeba zjistíte,
že je to ten váš.
Vlevo: Miroslava Maixner na vernisáži
Vpravo: E.-M. Matýšková – Autoportrét
Miroslava Maixner & Elisabeth-Marie Matýšková v Katakombách
Tady a teď sledujeme rozměrná malířská
plátna s kompozicemi, kde se harmonicky
doplňují barevná plošnost s dramatickou
lineárností a jsou dynamizovány pastóz-
ními nánosy barev. V kontrastu k těmto
plátnům jsou zde obrazy-objekty, v nichž
je plasticita dotažena do trojrozměr-
nosti. Jsou to objekty, tzv. embalingy, pro
které je charakteristická metoda malířské-
ho postupu, nikoli postupu sochařského. U
těchto objektů Wolf nejprve vytvoří jádro
z pevného materiálu (u některých sádra, u
jiných nejrůznější textilie či plastové sáčky
stažené provazy do tvrdé kompaktní hmoty
apod.), na které pak po vrstvě šepsu nanáší
další množství vrstev olejových barev. Tyto
vrstvy však nenanáší během jednoho tvůr-
čího aktu, ale vrství je po léta (v některých
případech i po desetiletí) a vytváří tím troj-
rozměrnou malířskou kompozici, na kterou
však nesedí žádná z dnešních zaběhlých
kunsthistorických teoretických klišé, a pro-
to se ti povolaní (míním tím výtvarné teo-
retiky spravující sbírkové fondy oficiálních
galerií a muzeí) tváří, jakoby nic takového
zatím neexistovalo. (Každému, kdo se zabý-
vá dějinami umění, je jasné, že z dlouhodo-
bého hlediska je tento postoj neudržitelný,
avšak vzhledem ke krátkodobosti našich
životů s tím nic jiného asi neuděláme.)
Ale zpět k výstavě: chceme-li dnešní
tvorbu Jana Wolfa přiblížit divákovi, není
od věci podívat se do jeho vlastní minulos-
ti. Na počátcích stojí fantaskně-surreálné
kompozice temnosvitně barokního vzhle-
du. V této době mluvím o druhé polovi-
60. let byl Jan Wolf zároveň aktivním
hudebníkem, divadelním autorem a režisé-
rem, básníkem, iniciátorem řady kulturních
počinů (Proemium v Českém Krumlově,
presidentem Umělecké besedy Zlatoroh
v Brně a řady dalších), v 70. letech se pak
– do velké míry vinou normalizačních spo-
lečenských pohybů začal věnovat ve svém
„exilu“ na Vysočině (kromě profese uči-
telské) hlavně krajině, tedy krajinomalbě.
Avšak i člověk a dění kolem něho je jedním
z ústředních témat Wolfovy tvorby, kte-
rá se v polovině sedmdesátých let stává
středem jeho veškeré činnosti; v této době
totiž přechází zcela na volnou nohu, a mal-
se tak od této doby může věnovat sto-
WOLF:
TADY A TEĎ
Nahoře: Instalace výstavy obrazů Jana Wolfa
v Galerii HaDivadla.
Dole: Jan Wolf
Autor podepisuje návštěvníkům katalogy.
Návštěvníci sledují televizní záznam dokumentu
o tvorbě Jana Wolfa.
Galerie HaDivadla
Jan Wolf – Tady a teď
4. prosince 2012 – 30. ledna 2013
procentně až do současnosti. Z hlediska
formy měl tento přerod od temnosvitných
kompozicí ke vzdušným krajinomalbám
dva důležité aspekty: vedl k rozvolnění a
odlehčemaleb, kdy odlehčenost rukopis-
jde souběžně s obsahovou; přivedl Jana
Wolfa od vislosti na nadřízených orgánech
k závislosti volnotvorbové – tedy k jisté for-
nezávislosti. K oné ryzí tvůrčí nezávis-
losti, která se odráží i na této výstavě.
Osmdesáléta jsou pak ve znamení jed-
nak vyvrchole krajinářské tvorby, a to
monumentálním obrazem „Panorama sta
Brna“ (byl umístěn na KNV Brno, dnes na
Ústavm soudě v Brně), a jednak daím roz-
vinutím paralelní tvorby tzv. volné, ve které
zúročuje svou fantaskně-surreálnou polohu
a zároveň znalost krajiny a myslím tím
nejenom znalost malířskou, tedy rukodělnou
(která zde samozřejmě hraje svou nezastupi-
telnou úlohu), ale onu znalost vědokra-
jiny, domí jehistorie a povědomí, co je
nad i to, co je pod tedy pod zemí,
čímž narážím na Wolfovy speleologické
výzkumy v Býčí skále, kam jako dlouholetý
speleolog přináleží.
Dostali jsme se tímto do posledního dva-
cetiletí autorovy tvorby, které je mimo jiné
poznamena aktivní spoluprací a spolutvor-
bou na poli soasho surrealismu jedná se
o kontext čes, tedy aktivity skupiny Stir Up
(její je také členem) a šiího okruhu spří-
zněných s touto skupinou (vydává časopisu
STYXUS, aktivity kolem galerie Červ ocas
na Mohelsm mlýně apod.), a ta o spolu-
práci a spolutvorbu v kontextu mezirod-
ho surrealismu (kolektiv stavy v Belgii,
Portugalsku, v Chile a na dalších stech).
V neposled řa jde i o kontakty osob,
jako jsou naši společní přáte: Arnost Budik
v Bruselu v Belgii, Miguel de Carvalho
v Portugalsku, John Welson ve Velké Británii,
tvarnice Amirah Gazel z Kostariky apod.
Vystavené obrazy – a nenechme se zmást
trojrozměrností některých z nich (pořád jsou
to obrazy) jsou jen nepatrným fragmentem
a malým poodhalením Wolfovy tvar
tvorby, jsou ukázkou nové figurace, jíž je
Wolf, coby stálice brněnské výtvarné scény,
jedním z hlavních představitelů a jsou post-
moderním zúročením živých tradic moder-
ního výtvarného umění.
Josef Bubeník – Zahajovací řeč (kráceno)