
Galerie Katakomby
CED, p. o., Zelný trh 9, Brno
www.galerie-katakomby.cz
Galerie Provázek
Zelný trh 9, Brno
www.provazek.cz
Galerie HaDivadla

www.hadivadlo.cz


www.galeriepekarska.cz

Pánská 13, Brno
www.trinactkabrno.cz


Klášter 1, Rajhrad
www.muzeumbrnenska.cz


www.vankovka.cz


www.galerieplatinium.cz


www.galerietitanium.cz
Malá galerie VUVEL
Hudcova 70, Brno
www.vri.cz

Novobranská , Brno
www.depozitaw.cz
Hravý bar
Václavská 6, Brno
www.stolnitenisbrno.cz/hravy-bar.php

Josefská 4, Brno



Hlinky 110, Brno
www.palacehlinky.cz
9
innost CED


R
o
zh
l
e
d



ve spolupráci s CED, p. o.

obr. 1
obr. 2
Herečka a zpěvačka Libuše Sladká-Kvašná v rozhovoru s výtvarníkem Václavem
Kostohryzem poté, co zazpívala na vernisáži Josefa Bubeníka Smaragdová země
v Galerii Třináctka (str. 12).
Výstava britského výtvarníka Johna Welsona, ro-
dáka z Walesu se uskutečnila v DAW. Jeho dílo
možno také shlédnout na youtube:
www.youtube.com/watch?v=vRolNU-SJRU
Foto nahoře: část instalace společných prací
Jana Wolfa a Johna Welsona (více na straně 3).
Vlevo: Naslouchátka Pavla Tasovského (str. 2).
2
Galerie Provázek
Pavel Tasovský – Železo
7. března – 30. dubna 2014

Dobrý den, vážení přátelé, sešli jsme se zde
na vernisáži výstavy uměleckého kováře
Pavla Tasovského nejen proto, abychom
obdivovali jeho nápadité dílo, ale abychom
se také dozvěděli něco pravdivého o jeho
minulosti a strastiplné cestě k umění, z če-
hož mnohé se mu zatím podařilo mistrovsky
skrývat a vytvářet tak nepravdivou image.
Neví se přesně, zda se narodil na nejse-
vernějším ostrově Řecka, který se nazývá
Thasos, je znám nejen krásnými plážemi
a bujnou vegetací, ale především mnoha mra-
morovými lomy. Odtud by se dala vysledovat
Mistrova láska ke kamenům, především ve
chvílích, kdy mu spoluobčané nejmenované
barvy pleti odcizí část jeho dominantního
materiálu, čímž je železo. Druhá domněnka
je, že se narodil poblíž Tasovického hradu
(okres Kladno) nebo Tasova (okres Hodo-
nín) či Tasova u Třebíče. Zde by byl – vedle
Josefa Robotky (podplukovníka generální-
ho štábu) či Jakuba Demla, antisemitského
faráře a básníka, kterého musel od vězení
zachraňovat komunistický básník Vítězslav
Nezval nejslavnějším rodákem. Nejprve
ale přečtu obsah básně Svatopluka Čecha
Lešetínský kovář a kratičký úryvek z ní:
„Do vesnice Lešetice přivandrují němečtí
továrníci. Za velmi krutých podmínek za-
městnávají muže, ženy i děti a pranic se ne-
starají, jestli někdo v jejich službách zemře
a zanechá po sobě rodinu, která nemá, jak
by se protloukla. Navíc postupně vytlačují
původní obyvatele pomocí výhružek, anebo
jednoduše tak, že jim znemožní sehnat si
práci, takže se musí odstěhovat, aby přeži-
li. Pouze kovář nechce odejít ze své půdy.
Kovářův pomocník Václav se zamiluje do
jeho jediné dcery Lidušky“ (všimněte si pro-
sím, že paní Tasovská jmenuje se Ludmila),
„a odchází, aby vydělal peníze a oni se moh-
li vzít. Liduška mu slibuje, že na něj bude
čekat. Léta běží, kovář zůstává, ale prohrává
soudy s továrníky a daří se mu zle. Do ves-
nice se vrátilo několik původních obyvatel.
Jeden z nich hledá svou dívku a našel jenom
její hrob. Z bídy se podvolila továrníkovi,
otěhotněla a když se dítě narodilo, utopila se
i s ním.“ (Jak vidíte zde, paní Tasovská je zde,
živa a zdráva a chlapec také prosperuje.) „Ko-
vář s těmito lidmi sedává po večerech u se-
be a nejraději mluví o době husitské, kdys
Češi vzali do rukou zbraně a bránili svou
zem. Kováři přijdou zabavit dům a kovárnu,
on se však s přáteli brání a rozvášnění lidé
zapalují továrny a honí své utlačovatele. Pro
kováře opět přijdou i s posilami a smrtelně ho
postřelí. Ve chvíli, kdy umírá, se vrací nyní
bohatý Václav, který oznamuje, že továrník
odtáhl a podniku se ujal pravý Čech.“ (Ne
Svatopluk.) „Václav sám chce koupit kovár-
nu a oženit se s Liduškou. Kovář umírá.“ (...)
Tolik ukázka a zde si můžete prohlédnout
obrázek, který měl maličký Pavlík pověšený
nad postýlkou, byla situovaná kdeko-
liv a na který padl jeho zrak při raní i ve-
černí motlitbě. Není divu, že Germáni nebyli
v jeho chudé, leč poctivé a čistotné rodině
v oblibě a teprve mnohem později – vlivem
lukrativních zakázek do Spolkové republiky
Německo – si na ně tehdy již dospělý Pavel
Tasovský postupně musel zvyknout...
Ale to bychom předbíhali. První léta
u řemesla byla krušná. Malý, ale brzy zručný
Pavlík nejdříve chodil sbírat použitý koks,
který vyhazovali z továrny hraběte Collo-
redo-Mandsfelda kdesi na konci směny
a který se dal v chudé dědečkově kovárně re-
cyklovat, potom tahal měch, teprve za něko-
lik let začal dělat hřebíky a skobky, čili učil
se cvočkařem, jak se tehy říkalo. V patnácti
vykoval svoji první podkovu v dědečkově
kovárně, vrchností byl pochválen a poslán
z Čech do moravské Náměště, kde se za-
čal učit dalším nesám řemesla v kovárně
hraběte Haugwitze. Jeho další kariéra je již
popsána v publikacích víceméně pravdivě.
Přes školy odborné a stáže u Mistrů černé-
ho řemesla se vlasní pílí a cílevědomostí
propracoval k výrazu osobitému, mnoha
výstavám i zakázkám od veřejných institucí
i soukromých mecenášů a zbohatlíků. Zmiň-
me zde i náměšťská kovářská sympozia, uni-
kátní akce, jež se pravidelně konají v zámec-
kém parku. Velkou oporou mu vždy byla již
zmíněná manželka, která sloužila jako inspi-
race i hromosvod a nikdy na svůj úděl nerep-
tala, stejně tak jako v básni od Svatopluka
Čecha. Přestože do přestavby vlastní kovár-
ny nedaleko náměšťské dominanty vložil
Mistr vzápětí celé značné manželčino věno,
nezdá se, že by lety popřál větších porcí
stravy, jak bylo v kovářských rodinách
zvykem. Sílu a hlavní část stravy potřeboval
živitel rodiny, by na to - po počáteč-
ních hubených letech prostředky nyní měl.
Odráží se to i v Mistrově tvorbě. Všimněte si
např. soch s ženskými tématy Matka země,
Tanečnice, Růže, Vpředu, vzadu díla jsou
velmi úsporná, materiálově nenákladná. Na-
proti tomu na mužských tématech typic-
kým příkladem budiž Hamounovo křeslo,
Pijácký stůl či Mužský kříž – železem, tady
i nancemi nikdy nešetřil.
A tak nám nezbývá než doufat, že až
se jednou zrealizuje odvěký Mistrův sen
stavba čtvrtého pruhu dálnice (tzv. umělec-
kého) a odbočka do Náměště, kde on bude
navrhovat a realizovat všechny jím navrže-
a vykované přejezdy a mosty, odbočky
a zábradlí, zbudou nance na výživnou stra-
vu nejen pro Pavla Tasovského, ale i pro ro-
dinu a učně, kteří dodnes nemají uzákoněny
své odbory a pravidelné přestávky na svači-
ny a procházky krásným zámeckým parkem
v Náměšti.
Karel Fuksa (zahajovací projev
na vernisáži – kráceno)
3
Ve středu 28. května 2014 proběhla
v prostorách DAW (Depozit atelié-
ru Wolf) na Novobranské 20 v Brně
výstava britského malíře a ilustrátora
Johna Welsona. Ten se již od své rané
tvorby hlásí k odkazu surrealismu,
který ve Velké Británii po druhé
světové válce silné zastoupení. Byly

to především jeho přátelské vztahy
s Conroyem Maddoxem (1912–2005),
nestorem anglického surrealismu, kte-
jej dostaly do centra dění surreali-
smu světového. V Británii působí dvě
skupiny (v Londýně a Leedsu), jejichž
členem není, ale často s nimi spolupra-
cuje. Od devadesátých let také pravi-
Depozit ateliéru Wolf
John Welson – Výstava
Zahájení: 28. května 2014
David Helán DODEKASPETIVA je ná-
zev výstavy zahájené v Galerii Provázek
ve čtvrtek 8. května 2014 v 17 hodin. Autor
(nar. 1979), absolvovent pražské Akademie
výtvarných umění a několika zahraničních
stáží (USA, Velká Británi) o svém díle na-
psal: „Během dvanácti let povyšuji zájem
o malbu na práci s celou škálou dostupných
médií, abych aktuálně nejvíce těžil z per-
formativního momentu projevu. Na výstavě
ale představuji právě průřez na známosti
upozaděného malířského putování, sym-
bolicky zakončený dvojicí instalací z uply-
nulých dvou let. Výběrem dvanáctky prací
Galerie Provázek
David Helán – DODEKASPETIVA
8. května – 28. června 2014
dotýkám se tématu civilizované krajiny, ale
i perspektivy uplatnění vnějších principů ve
vnitřním světě.“
delně vystavuje v České republice, a to
na společných výstavách skupiny Stir
Up, naposledy na cyklu výstav „Všich-
ni jsme stvořeni z lásky“ (Rozhled
č. 5/2013 a č. 8/2014). V úvodní řeči
Jan Wolf mj. řekl: „Dílo Johna Wel-
sona je ve svém celku i mnoha částech
zřetelně projevem surrealistické revo-
luce. Také probíhá na úrovni myšlení
a představ, tedy jako forma procesu
,od touhy k lásce s cílem poesie‘. Jeho
dílo je provokující, současně laskavé,
přímočaré a současně komplikované
a umožňující výklady, experimentující,
též expresívní i uvážlivé a vědomě po-
stupující vpřed s jistou konzervatívní
obezřetností.“ Svou premiéru měla
na vernisáži i akusticko-vizuální roláž
o J. Welsonovi, což se na výstavách
pořádaných Janem Wolfem stává již
tradicí.
4
x 50 = 100
Vystavující autor oslavuje vernisáží své padesátiny jubilejní
stou výstavou. Tak by se dala rozluštit šifra v názvu výstavy
Martina Foretníka v Galerii Katakomby. Samotné zahájení
proběhlo ve foyer před Sklepní scénou Divadla Husa na pro-
vázku, jelikož se potvrdil předpoklad velké návštěvnosti ver-
nisáže zmíněného autora. Zahrálo Tango Quartetto ReCampo
(na snímku zcela nahoře) a návštěvníci pak dílem gratulovali
vystavujícímu k výstavě i životnímu jubileu, dílem se věno-
vali prohlídce vystavených maleb, kreseb, fotograí i typo-
grackých realizací.
Galerie Katakomby
Martin Foretník: 1 x 50 = 100
2. dubna – 30. dubna 2014



Michal Ewilone Bajči – 7 písmen nekonečných variácií
28. května – 11. července 2014
„Keď som po prvý krát vzal do ruky sprej, bol to pocit ab-
solútnej slobody. Od prvotného pocitu adolescentnej revolty
som si so sprejom v ruke preskákal celú škálu emócií, zážit-
kov, skúseností a kompletnú transformáciu postoja k životu.
Na začiatku cesty bolo jedno slovo. Alter ego, tag, podpis,
pseudonym... výber nechám na vás. Sedem písmen odštar-
tovalo príbeh, kde z myšlienky sa stalo hoby, z hoby sa stala
práca, z práce životný štýl, a zo životného štýlu lozoa,“
řekl k výstavě autor.
5
Katalogy k jednotlivým výstavám,
které proběhly v prostorách galerie
lze zakoupit na recepci galerie
GALERIE PEKAŘSKÁ,
Pekařská 52, 602 00 Brno
Otevírací doba: PO – PÁ od 9.00 do 17.00 hod.
tel: +420 721 562 527, www.galeriepekarska.cz
e-mail: krejcirikova@galeriepekarska.cz, facebook.com/GaleriePekarska
…jsme mohli zjistit letos zjara v br-
něnské GALERII PEKAŘSKÁ z fo-
tograí Jiřího Hlušičky. Výstava byla
průřezem dvou desítek let fotografová-
- jeho velké záliby. Prostřednictvím
fotograe zachycuje svoje dojmy, situ-
ace, které jej oslovují svou vizualitou
a neopakovatelnou atmosférou.
Proč právě název „KOLIK PODOB
TICHO”, objasnil autor sám takto:
„Při výběru charakteristických záběrů,
pro tuto výstavní kolekci, jsem si uvě-
domil, že za společného jmenovatele
jejich významového vyznění lze pova-
žovat ticho. To se rozhostilo ve sním-
cích z cest do zahraničí a v posledních
letech ještě zjevněji v těch, v nichž se
pokouším zachytit životní prostředí
domova a ozřejmit opomíjená kouzla
přírody. Jak jinak jsem tedy měl soubor
fotograí pro výstavu pojmenovat?“
(Jiří Hlušička)
 Foto pro galerii: JEF KRATOCHVIL

Jiří Hlušička – Kolik podob má ticho...
24. dubna – 23. května 2014
Normandské útesy, 2008
Za osm minut dvě, (Tvarožná, 2010)
Pod červeným slunečníkem (Brno, 2009)
PhDr. Jiří Hlušička
6
      
Galerie Katakomby
Ruská umělecká škola
12. května – 31. května 2014
Olga Plchová se narodila v Leningra-
dě, žila na západní Sibiři. Po skončení
Saratovské umělecké školy pracova-
la jako návrhářka a pak scénografka
v činoherním divadle. V roce 1981 se
přestěhovala za svým manželem do
Brna. Určitou dobu byla návrhářkou
v reklamě, ale zkusila i jiné profese,
např. byla správcem Klubu zastupite-
města Brna. Stále se však věnovala
grace, kolážím, maluje olejovými bar-
vami a zabývá se řezbářstvím. Snaží se
do svých prací vnést pro ni tak charak-
teristický humor. Svou inspiraci čerpá
v přírodě; vytváří díla, v nichž věrně
zobrazuje oru i faunu, častokrát vy-
stavovala v Brně a v Praze. Ilustrovala
rovněž básnické sbírky českých autorů
Jana Skácela a Jindry Lirové, přelože-
ných do ruštiny, a také ilustrace veršů
ruské básnířky a překladatelky Ljubov
Vondrouškové.
Stanislava Losová (narozena 1959 v
Rychnově nad Kněžnou). Absolventka
umělecko-průmyslové V. I. Muchi-
nové v Leningradě (Dnes se škola jme-
nuje Saint Petersburg State Academy of
Art & Design.) Výstavy začala pořádat
od roku 1986 a od doby jich měla bez-
počet. Rovněž účast na kolektivních vý-
stavách je nemalá, např.: 1987 výstava
mladých, Praha, Mánes; 1987 výsta-
va absolventů Orlická galerie – RnK;
1989 Proemium, Český Krumlov;
1989 Putovní výstava krajek, Švéd-
sko; 1990 Výstava krajek, Frankfurt
nad Mohanem; 1987, 1988, 1989, 1990
Oděv, šperk a doplňky, Praha, DÍLO;
1999 krajky, Dánsko; 2000 Salon
2000, Praha, Veletržní palác; 2002–2012
I.–VI. Bienále krajky, Vamberk a řada
dalších. Je členkou Unie výtvarných
umělců ČR, Syndikátu výtvarných
umělců, Mensy, RKOSM, o. s.
Světlana Šumberáková (narozena 1968
v Almatě v Kazachstánu), výtvarnu se
věnuje již od školních let. V roce 1986
nastoupila na Kazašskou státní pedago-
gickou univerzitu na obor Výtvarná -
chova a ukončila ji v roce 1991. V roce
1992 se přestěhovala do ČR. Hlavním
zájmem její tvorby je krajinomalba, ale
i poloabstraktní náměty jsou obsahem je-
jích děl. Její oblíbená technika malby je
nanášení barvy malířskou špachtlí. Barva
zamíchaná špachtlí je čistší a víc „dýchá“.
Mimo to svojí expresi dává i reliéf tahů.
Někdy vytváří i batiky. Kombinuje hor-
a studené způsoby. Realizovala řadu
výstav, např.: 2009 Kavárna B2, Brno;
2010 Souznění, Malá královopolská ga-
lerie, Brno; 2010 – Galerie Mlejn, Ostra-
va; 2012 restaurace Bristol, Olomouc;
2013 – hotel Grand, Brno; 2014 – kavár-
na Divadelní klub, Olomouc; 2014 re-
staurace Samovar, Brno a řada dalších.
Výstavu Ruská umělecká škola uspořá-
dalo v galerii Katakomby v rámci fes-
tivalu Ruské jaro na Moravě občanské
sdružení Ruské kulturně osvětové sdru-
žení na Moravě. Hlavní iniciátorka a
organizátorka výstavy, potažmo celého
festivalu, Ljubov Vondroušková výsta-
vu uvedla a představila všechny tři vy-
stavující. Na kytaru zahrála a zazpívala
svým zvučným, silným hlasem několik
ruských písní a jednu francouzskou
„Ničeho nelituj“ Marie Kubátová.
7
1) Jurij Tutarinov člen ruské kulturní
a vzdělávací společnosti na Moravě předá-
na památku obraz umělce Alexeje My-
jasnikova z Nižného Novgorodu hejtmanovi
Jihomoravského kraje Michalu Haškovi.
2) Ljubov Vondroušková - hlavní organizá-
torka festivalu Ruské jaro na Moravě, před-
sedkyně organizačního výboru festivalu
a hejtman Jihomoravského kraje Michala
Hašek
3) Jurij Gorbunov národní umělec Ruské
federace, bývalý sólista Národního divadla
Brno a Národního divadla Praha a držitel
české Ceny Thálie 2005 .
4) Generální konzul Ruské federace
v Brně Andrej Šaraškin.
5) Výkonný tajemník výboru pro národnost-
ní meiny Magistrátu města Brna To-
máš Jurčik (uprostřed).
6) Táňa Janošová – mezzosopranistka
7) Pavel Bojko – kytarista, student JAMU.
Foto: Jindřich Pachta

koná se pod záštitou generálního konzula Ruské federace Andreje Šaraškina,
hejtmana JMK JUDr. Michala Haška a primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA
1) 2) 3)
4
)
5)
6)
7)
7. 3. 2014 v 10.00 do 6. 4. 2014
Restaurace Samovar, Koliště 5
Foto výstava „Sněžnyj Nižnij
Novgorod“ umělců z Ruska
Sergej ČADOV a Georgij ACHADOV
31. 3. 2014 v 17.00 do 27. 5. 2014
PdF MU, Poříčí 7/9
Foto výstava „Nižnij Novgorod“
umělce z Ruska
Sergej ČADOV a Georgij ACHADOV
7. 4. 2014 do 30. 4. 2014
Restaurace Samovar, Koliště 5
Výstava obrazů ruské malířky
Světlany ŠUMBERÁKOVÉ
17. 4. 2014 v 17.00 do 2. 5. 2014
Moravský sál, Grandhotel Brno,
Benešova 18-20
Výstava ruského malíře z Nižního
Novgorodu Alexseje MJASNIKOVA
«Под милым небом Родины моей»
26. 4. 2014
Výstava historických dokumentu
z 2.světové války na zamku Prštice
2.5. 2014 v 17.00 do 31.5.2014
Moravský sál, Grandhotel Brno,
Benešova 18-20,
Výstava ruského malíře z Nižního
Novgorodu Dmitrije GANINA
«Когда светло и тихо на душе»
5. 5. 2014 do 31. 5.2014
Restaurace Samovar, Koliště 5
Foto výstava „Sněžnyj Nižnij
Novgorod“ umělce z Ruska
Sergej ČADOV a Georgij ACHADOV
5. 5. 2014 v 17.00 do 31. 5. 2014
AS club, ul. Veslařská 67, Jundrov
Umělci z Ruska
Sergej ČADOV a Georgij ACHADOV
představuji Nižnij Novgorod
ve foto etudách
12. 5. 2014 v 18.00 hod. do 31. 5. 2014
Galerie „Katakomby“, Zelný trh 9
Výstava „Ruská umělecká škola“

1. 6. v restauraci Samovar výstava obrazů ruské malířky Světlany Šumberákové odstartovala Ruské kulturní léto.
8
Zemanova kavárna
Zuzana Pernicová – Prázdno
25. května – 30. srpna 2014.

V neděli 25. 5. byla v Zemanově kavárně v Brně na ulici
Josefské zahájena výstavu obrazů s názvem Prázdno. Jedná
se o soubor olejomaleb s tématikou stáří, smrti a eutanasie,
které si kladou za cíl vyvolat v návštěvnících zájem o tyto
otázky a vzbudit v nich potřebu zformulovat si na svůj
názor. Zdá se to být poněkud melancholické téma, avšak za-
myslet se nad těmito problémy znamená zamyslet se nad ži-
votem samým, nad jeho podstatou. Vždyť dokonalost života
spočívá právě v jeho konečnosti. A položit si otázku stárnutí
poněkud s předstihem znamená možnost do budoucna
ovlivnit jak vlastní stáří, tak stáří nás všech.
Obrazy jsou rozděleny do dvou skupin. Obrazy poko
s fragmenty předmětů vznikly s cílem vyvolat pocit urči-
melancholie,
tichého smutku
a zastavení se v
čase. Jediným
pojítkem s okol-
ním světem je
vždy okno s -
hledem do ulice.
Autorka zde vel-
důraz klade na
společnou paměť
člověka, která
může znamenat most spojující stáří s mládím, spojující nás
lidi. Paměť jakožto možnost vzájemného pochopení.
Druhou část tvoří obrazy se záběry na stropy a obraz s po-
stavami. Autorka se v těchto obrazech zamýšlí nad tvrzením
Heleny Haškovcové: „Dokud člověk neumřel, žije“. Haš-
kovcová, významná geriatrička, zmiňuje, že současná me-
dicína produkuje velké množství chronicky nemocných lidí.
Obrazy jsou výsledkem úvah nad tím, co se ještě pokládat
za plnohodnotný život, a v jakém momentu se život omeze-
ný nemocí naopak mění v pouhé přežívání.

Po úvodní sochařské výstavě Jiřího Sobotky „pokřtila“ pro-
story Galerie Titanium první díla malířská. Ve středu 9. 4.
2014 proběhla v Titaniu vernisáž obrazů Tomáše Rossího.
Pět velkých pláten (190 x 250) s motivy zahrad a vodní hla-
diny přicestovalo do administrativního centra ze zapadlých
Janoviček u Bystřice nad Pernštejnem a přivezlo s sebou na-
prostou nezáludnost, nevypočítavost a trochu toho prachu
z půdy. Zeleně laděné obrazy svou povahou vlastně nezapa-
dají do světa luxusních prostor, zato velmi harmonují se sílou
a vehemencí právě se probouzející přírody. Rossího akryly
jsou malovány rozmáchlými, bujarými a uvolněnými tahy,
mají v sobě téměř lehkost akvarelu a v jejich přítomnosti cí-
tíme jakousi úlevu
a snadno se nám
dýchá. Obrazy
jsou na pomezí ab-
strakce a tvarovos-
ti a v tomto smyslu
si s námi stále po-
hrávají. S narůs-
tajícím odstupem
nabývají zblízka
pozorované zdán-
livě nesmyslně na-
hozené skvrny na významu, obrazy získávají na plasticitě
a kontrastu. Zblízka hůře rozpoznatelné stromy se při po-
hledu zdálky z plátna vyloupnou, a co nám na obrazech při
bližším pohledu možná chybí, to tam z odstupu najdeme.
A vloudí se nám otázka, co ještě by o sobě díla prozradila
a jaká tajemství by odhalila ze vzdálenosti, kterou už prostor
galerie neumožní. Výstava působí velmi příjemně. Obrazy
jsou jakoby srozuměné samy se sebou, uzavřené do vlast-
ního světa, zcela svobodné a oproštěné od obav z toho, jak
o nich kdo smýšlí. Velmi se proto těšíme na následující letní
výstavu, na kterou Tomáš Rossí přiveze další várku svých
prací. Dá se očekávat, že i napodruhé obohatí – tento v Brně
málo vystavující autor městskou civilizaci svým upřím-
ným projevem.
Galerie Titanium
Tomáš Rossí – Obrazy
9. dubna – 30. června 2014
9


Na jaře tohoto roku byla vydána kni-
ha Jana Dočekala nazvaná Rozhovory
2005 2013 s podtitulem (Může být,
ale my takovými řečmi nehodláme ztrá-
cet čas). Autor se kromě své vlastní -
tvarné činnosti zabývá teorií současného
výtvarného umění, již více jak třicet let
publikuje v odborném i denním tisku,
zahajuje výstavy a celou svojí činností
tak vlastně mapuje kulturní – převáž-
výtvarný život v oblasti Vysočiny
a jižní Moravy. Dokladem této činnosti
je zmíněná kniha, která obsahuje třiatři-
cet rozhovorů s osobnostmi věnujícími
se převážně malbě, sochařství, gra-
ce, designu, fotograi, ale i literatuře
či uměnovědě. Jak je na záložce knihy
uvedeno, většina rozhovorů vyšla ve
zmiňovaném období v odborném či den-
ním tisku nebo na internetových strán-
kách. Mezi dotazovanými jsou např.:
nedávno zemřelý malíř Jaroslav Šerých;
básník a teoretik surrealismu původem
z Brna a žijící od roku 1969 v Belgii
Arnošt Budík; umělecký kovář Pavel
Tasovský; třebíčský ilustrátor a grak,
ak. mal. Josef Kremláček; výtvarník, pu-
blicista a zakladatel největšího soukro-
mého archivu výtvarného umění u nás
Jiří Hůla; brněnská ak. mal. Zdena Höh-
mová; výtvarník a architekt Aleš Navrátil
a řada dalších.
Zájemci si mohou publikaci objednat
na adrese:
Mgr. Jan Dočekal
Novodvorská 1042/18, 674 01 Třebíč
email: jan.docekal@volny.cz
Jan Dočekal: Rozhovory 2005 – 2013
Vydalo: Amaprint-Kerndl, s. r. o., Třebíč 2014
296 stran, cena 250 Kč
ISBN 978-80-87710-23-4
Prostory Galerie Hadivadla v brněnské
Alfa pasáži zaplnily od března do kon-
ce dubna plátna brněnského výtvarníka
Milan Obrdlíka. Výstava nesoucí název
Šedokupa konaná pod hlavičkou pátého
ročníku Týdne výtvarné kultury, byla
zahájená slavnostní vernisáží 12. 3.,
úvodního slova se ujal sám kurátor ga-
lerie Josef Bubeník. Soubor maleb z let
2009 2014 sjednocený pod název Še-
dokupa, lze vnímat jako záznam uměl-
cova vědomí i nevědomí, které s pomocí
barev a linií vystupuje na povrch smys-

Galerie HaDivadla
Milan Obrdlík – Šedokupa
12. března – 30. dubna 2014
lového vnímání a může tak působit na
samotného diváka. Na divákovi je pak
interpretace vjemu, který je autorem na-
směrován pouze názvem obrazu. Cestu
musí podniknout každý sám, a i na ver-
nisáži se tak mohl každý divák dobrat
jiného cíle. K poslání umění jako k hle-
dání nadčasových souvislostí z vlastní-
ho subjektivního pohledu, pak odkazuje
název výstavy na šedou kúru mozkovou.
Záhadnou hmotu, která jako houba vstře-
bává a vnímá i nejmenší detaily jsoucna,
které vědomě neregistrujeme, ale šeď
našich procesorů takové vjemy stále
zpracovává a vyhodnocuje. Přítomným
divákům vernisáže tento záměr přiblí-
žil a vysvětlil kurátor galerie i samotný
autor, který také odpovídal po zahájení
výstavy u sklenky vína na konkrétní
dotazy k vystaveným malbám. Během
celého průběhu výstavy pak samotná in-
stalace působila jako podvědomý zdroj
vjemů a informací pro všechny diváky
a hosty Hadivadla, kteří se nechali zlákat
múzou Thálií do prostor divadla a moh-
li se tak současně radovat i z výsledků
múz malířských. (MO)
10

Hravý bar
Bashka Zuskinová – obrazy
Zahájení výstavy: 26. dubna 2014
Nereálná tvář reálného světa je název -
stavy Bashky Zuskinové, která byla zahá-
jena v Hravém baru v sobotu 26. 4. 2014
od 18 hod. O motivech tvorby a pojetí svě-
ta této mladé slovenské autorky jsme již
psali v Rozhledu č. 8, str. 8 u příležitosti
její výstavy v Klubu Dezert na Roosevelto-

Výstavu uvedl PhDr. et Mgr. Antonín Do-
lák, Ph.D. řečí nazvanou Leoš Janáček
a Vladimír Kiseljov (hudba v obrazech),
ve které nejprve zobecnil termíny vědomí
a jeho poměr ke světu a vesmíru, poté
osvětloval návštěvníkům konkrétní narativ-
motivy na Kiseljovových obrazech, jak se
projevuje ovlivnění hudbou a co tím autor
Galerie HaDivadla
Vladimír Kiseljov – Tryskání života barvou
5. května – 30. června 2014
ulici v Brně (více na: www.irozhled.cz/
docs/iROZHLED08.pdf ). Výstavu můžete
navštívit denně od 14 do 22 hodin.
sděluje. Druhou částí vernisáže byla vý-
tvarná akce vytvoření nového obrazu na
motivy Janáčkovy Glagolské mše a to tech-
nikou nalévané barvy na sololitovou desku.


Od 22. 5. do 26. 6. probíhá v galerii Pla-
tinium výstava obrazů Kateřiny Holmanové
nazvaná Vnitřním zrakem. Kateřina Holma-
nová je vzděláním a profesí sice architektka,
ale malování ji provází celý život, a se
říci, že poslední dva roky mu zcela propadla.
Vnitřním zrakem je její první výstava, na kte-
ré představuje téměř všechna svá dosavadní
stěžejní díla. Holmanová tvoří obrazy velmi
soustředěně a pomalu. Nenechává se inspi-
rovat momentální náladou či rozpoložením.
Její přístup k tvorbě je vlastně meditativní
losocký. S každým dalším obrazem si
klade za cíl hlubší poznání sebe sama, další
překročení hranice v sobě dosud neobjeve-
ného, otevření další třinácté komnaty. Její
plátna jsou výsledkem sbírání odvahy, -
sledkem niterného vhledu do své duše, jsou
vyjádřením zásadních pocitů, snů a zážitků,
které utvářejí autorčinu osobnost. Obrazy
malířka doprovází krátkými texty.
Galerie Platinium
Kateřina Holmanová – Vnitřním zrakem
22. května – 26. června 2014



Celoroční úsilí dětí z výtvarné školy Mirosla-
vy Maixnerové (foto vlevo) bylo zúročeno na
výstavě pořádané v měsíci červnu v Galerii
Katakomby. Na vernisáži vystoupily: Rena-
ta Tulejová (zpěv), Adéla Kunzová (étna)
a lakování nehtů přítomným zájemcům pro-
váděla Dominika Blinková.
Galerie Katakomby
Výtvarná škola Miroslavy Maixnerové
5. června – 12. července 2014
Palace Hlinky
Dagmar Sochorová – tapiserie
Dana Marková – plastiky
5. června - 7. září 2014
11
D 
   
       
Josef Bubeník; vydává naklada-
      
        
Petr Oslzlý
Ondřej NavrátilArchiv CED,
Kateřina Dubovcová, Jef Kratochvil, Anna Pecková


 

Jiří Lopour – Tesně vedle midaly
2. června – 15. srpna 2014

Fotograf Martin Zeman vystudoval
gymnázium K. V. Raise v Hlinsku v Če-
chách a následně Vysoké učení tech-
nické Brno, obor informační technolo-
gie a Institut tvůrčí fotograe na Slez-
ské univerzitě. V současné době pracuje
v Brně jako soukromý podnikatel v ob-
lasti fotograe, graky a videa. Spe-
cializuje se na fotografování architek-
tury a interiéru a spolupracuje mimo
jiné s časopisy Dřevo&stavby, Archi-
tekt, Pěkné bydlení a dalšími. Od roku
2003 spolupracuje s divadlem Husa
na provázku a HaDivadlem a od sezó-
ny 2010/2011 fotografuje exkluzivně
i Filharmonii Brno. Více na: www.DA-
telier.cz.

Martin Zeman – JAZZFESTBRNO
1. dubna – 15. května 2014




„…Kubíčkovy obrazy, vyzývající ke klid-
nému prodlévání a pozitivní meditaci,
plné jasu z harmonie a krásy, jsou dílem
bytostného senzitivního racionalisty, jed-
noho z nejryzejších, jaké české moderní
umění mělo.“ Zdeněk Kudělka
Dílo Jánuše Kubíčka (1921–1993) bylo
dosud představeno na sto třech samo-
statných výstavách a expozicích, a dále
více než na sto společných výstavách
v Bulharsku, České republice, Estonsku,
ve Francii, v Chorvatsku, Kuvajtu, Liba-
nonu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, ve
Slovenské republice, Spolkové republice
Německo a ve Švédsku. Jeho tvorba je
zastoupena ve všech našich významných
galerijních sbírkách a dále v soukromých
sbírkách u nás, ve Francii, Nizozemsku,
Norsku, Rakousku, Rumunsku, Spoje-
ném království Velké Británie a Severní-
ho Irska, Spojených státech amerických,
ve Spolkové republice Německo, Špa-
nělsku a ve Švýcarsku.
Návštěva galerie je možná ve všední
dny 9–16 hodin nebo po domluvě na
tel.: 533 332 032.

Jánuš Kubíček
16. května –30. června 2014
O Lopurových obrazech, které zob-
razují mnohačetné dimenze prostoru,
jsme v Rohledech psali již několikrát.
Svá nejnovější díla představuje nyní
v undergroundové restauraci Těsně ve-
dle, z čehož je odvozen i název výstavy.
Součástí vernisáže bylo i první veřejné
promítání krátkého dokumentu o díle
vystavujícího „Guru a špulky“ z reži-
sérské dílny Libora Šmatelky.


„Ta zem byla živá, pulsující aglome-
race. Všemu dominovala smaragdová
krajina prapodivných tvarů se zeleno-
žlutými mihotavými světly a odles-
ky. Nepoznával jsem v nich krajinná
zákoutí či města a sídla nám známá,
a ani perspektivou školené oko nedo-
kázalo odlišit vzdálené od bližšího.
A tak jedinou konstantou tehdejších
vzpomínek byl pocit viděného. Pocit tu-
risty, který si povzdechne nad fotograí
z cest: ,To byla krása!´“ řekl mj. při
zahajování své výstavy Josef Bube-
ník ve čtvrtek 5. června v 18 hodin
v Galerii Třináctka. Na výstavě před-
stavil své nejnovější obrázky z cyklu
Smaragdová země.
(Na snímku dole: autor v rozhovoru
s fotografkou Annou Peckovou.)

Josef Bubeník – Smaragdová země
5. června – 30. června 2014

Alžběta Štefunková-Szabó – Obrazy
30. dubna – 31. května 2014
Autorka představila své malby v Galerii
Vaňkovka Slévárna. Je absolventkou Vy-
soké školy výtvarných umění v Bratislavě,
ilustrovala řadu knih. Posledních dvacet
let žije a tvoří v České republice. Foto z
vernisáže zcela vlevo: na zahájení zahrál
saxofonista Jiří Jelínek z bývalé kapely Psí
Cyklus tří výstav surrealistického cyklu,
které byly k vidění v Památníku písem-
nictví na Moravě v Rajhradě byl ukončen
výstavou Černé slunce obrazy Josefa
Kremláčka a Lubomíra Kerndla. První
z cyklu byla výstava o životě a díle literár-
ním i výtvarném Vítězslava Nezvala, násle-
dovala výstava skupiny Stir Up „Všichni

Kremláček, KerndlČerné slunce
2. dubna –27. července 2014
jme stvořeni z lásky“ (viz též: Rozhled
č. 8/2014).
Foto nahoře: obrazy L. Kerndla a graky
J. Kremláčka.

 
vojáci, výstavu uvedla kurátorka Dana Do-
ricová (uprostřed) a autorka Alžběta Šte-
funková-Szabó (zcela vpravo).
V měsíci květnu proběhla výstava šper-
Jiřího Jahelky v Galerii Třináctka
s podtitulem: O zvířátkách a jiných
věcech.

Jiří Jahelka – Šperky
1. května – 3. června 2014